CT to PDT

CT to PDT time zone converter

Convert CT to PDT

CT(중부 시간) 시간대는 협정 세계시(UTC-6)보다 6시간 늦은 시간대입니다. 미국, 캐나다, 멕시코, 중앙 아메리카를 포함한 북미와 중앙 아메리카에서 사용됩니다.
태평양 일광 절약 시간 (PDT)은 협정 세계시(UTC-7)보다 7시간 늦은 시간대입니다. 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미에서 사용됩니다. PDT 시간대에는 캘리포니아, 오레곤, 워싱턴 등 미국 서부 주와 캐나다의 브리티시 컬럼비아 주가 포함됩니다.
London
BST
United Kingdom
11:23:16
Jul 13
 • Jul
  13
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
Chicago
CDT
United States
05:23:16
Jul 13
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
 • Jul
  13
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
Shanghai
CST
China
18:23:16
Jul 13
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
 • Jul
  14
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM