GMT to EDT

GMT to EDT time zone converter

Convert GMT to EDT

格林威治标准时间 (GMT) 是一个经常被用作世界标准时间参考的时区。它基于通过英国伦敦格林威治皇家天文台的经线,该经线为0度经线。
东部夏令时(EDT)是一个比协调世界时(UTC-4)慢四个小时的时区。在夏令时期间,一些东部时区的地区会切换到使用东部夏令时(EDT)。
London
BST
United Kingdom
11:16:28
Jul 13
 • Jul
  13
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
Chicago
CDT
United States
05:16:28
Jul 13
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
 • Jul
  13
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
Shanghai
CST
China
18:16:28
Jul 13
 • 7
  AM
 • 8
  AM
 • 9
  AM
 • 10
  AM
 • 11
  AM
 • 0
  PM
 • 1
  PM
 • 2
  PM
 • 3
  PM
 • 4
  PM
 • 5
  PM
 • 6
  PM
 • 7
  PM
 • 8
  PM
 • 9
  PM
 • 10
  PM
 • 11
  PM
 • Jul
  14
 • 1
  AM
 • 2
  AM
 • 3
  AM
 • 4
  AM
 • 5
  AM
 • 6
  AM